alexa@autoservisalexa.sk +421 907 504 866

Klimatizácie pre osobné autá

Predtým bol ventilátor, teraz je klimatizácia. Nevyhnutnou súčasťou moderných áut je klimatizácia, ktorá Vám zabezpečí pohodlnú a komfortnú jazdu Vašim autom aj v letných horúcich dňoch.

AKO FUNGUJE AUTO KLIMATIZÁCIA?

Keď zapnete v aute klimatizáciu, elektronika v moderných systémoch spustí najprv kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladivá kompresorom. Do kompresora, samozrejme, vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Deje sa to tak, že sa na kondenzátor privádza náporový vzduch, alebo ho naň vháňajú ventilátory. Chladivo odovzdá okoliu svoju teplotu. Ak je miera ochladenia nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom. Samotnú mieru ochladzovania vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároveň plní funkciu zásobníka kvapalného chladivá. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byť v systéme. Chladivo potom smeruje do expanzného ventilu (trysky) a potom do výparníku, kde sa pri teplote -28 stupňov odparuje a odoberá teplo svojmu okoliu. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.

Princíp klimatizácie v automobiloch

DEZINFEKCIA ČISTENIE AUTO KLIMATIZÁCIE OZÓNOM

Dezinfekcia klimatizácie je časovo nenáročná služba, ktorá spočíva vo vyčistení vetracích šácht a výparníka klimatizácie. Na výparníku sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosférická vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba má za následok škodlivé účinky na zdravie cestujúcich a znepríjemňuje prostredie vo vnútri zápachom. Odporúčame vykonať dezinfekciu jeden-krát za rok a vyhnete sa nepríjemnostiam a zdravotným problémom. Pri dezinfekcii klimatizácie sa odporúča vymeniť aj peľový filter, minimálne raz ročne !!!

NAJČASTEJŠIE ZÁVADY A PROBLÉMY AUTO KLIMATIZÁCIE.

  • Dlhodobo otvorený systém klimatizácie /chýbajúce komponenty/ a následne znečistený a zanesený vodou systém je hydroskopický – absorbuje vlhkosť.
  • Zanedbaná údržba systému.
  • Poškodené ložiská a cievky kompresorov.
  • Utrhnuté spojky kompresorov
  • Neodborné zásahy do systému.

ODPORÚČAME

Minimálne raz do roka vydezinfikovať klímu.

Prečo je dobré dať si prekontrolovať a vyčistiť a previesť dezinfekciu  klimatizácie?

V každej klimatizácii pokiaľ sa nepoužíva (napríklad odstavenie cez zimné obdobie), tvoria sa vo vnútri rôzne baktérie roztoče vírusy, preto je dobré dať si vyčistiť klimatizáciu, doma v kancelárií a najmä v aute veď mi sa tam vozíme a vozíme tam aj naše deti a dýchame vzduch z klimatizácií auta.

Comments are closed.